Eamon Doorley / Muireann Nic Amhlaoibh / Julie Fowlis / Ross Martin

Recent Spins

Music of the Isles 09/04
Da bhfaigheann mo rogha de thriur acu / Dhannsamaid le Ailean / Cairistion' Nigh'n Eoghainn